Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

ΚΚΕ: «Η κυβέρνηση προχωρά σε επιλογές με επίκεντρο την καύση των σκουπιδιών στο Θριάσιο»

Επίκαιρη ερώτηση 10 βουλευτών προς την υπουργό Περιβάλλοντος, Τ. Μπιρμπίλη με αφορμή την απόφαση για εγκατάσταση δύο μονάδων Επεξεργασίας Σύμμεικτων Απορριμμάτων στην περιοχή

Η εγκατάσταση των μονάδων στη ζώνη Α΄ προστασίας του Ποικίλου - Αιγάλεω;;Ολόκληρο το κείμενο της Ερώτησης:

«Σε συνέχεια και των εγγράφων που κατατέθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, ύστερα από το σχετικό Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων που καταθέσαμε, σε συνδυασμό και με άλλες έγγραφες τοποθετήσεις υπηρεσιακών στελεχών του ΕΣΔΚΝΑ, αποδεικνύεται η ταξική εμμονή της κυβέρνησης να διαιωνιστεί "πάση θυσία" το Θριάσιο Πεδίο ως χώρος συγκέντρωσης και επεξεργασίας του συνόλου σχεδόν των στερεών αποβλήτων της Αττικής και μάλιστα με εγκαταστάσεις που το μόνο που υπηρετούν είναι τα κέρδη του κεφαλαίου.

Πράγματι, οι σχετικές Αποφάσεις Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ) που εξέδωσε η κυβέρνηση (ΚΥΑ υπ' αρ.195119/5.1.2011 για τη Μονάδα Βιολογικής Ξήρανσης (ΜΒΞ) δυναμικότητας 700.000 τόνων/έτος, ΚΥΑ υπ' αρ. 195120/5.1.11 για το 2ο εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης - ΕΜΑ ΙΙ - δυναμικότητας 400.000 τόνων/έτος) δεν παραβιάζουν μόνο βασικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, αλλά, σε καίρια σημεία, είναι αντίθετες και με αυτές ακόμη τις εισηγήσεις - γνωμοδοτήσεις των πλέον αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Μονάδας Βιολογικής Ξήρανσης "αγνοεί" ότι το μεγαθήριο αυτό βρίσκεται στη ζώνη Α' "απολύτου προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος" του όρους Αιγάλεω (βλ. άρθρο 21 του Ν.2742/99), όπου επιτρέπονται μόνο χρήσεις ήπιας οικολογικής αναψυχής. Παραβιάζεται, έτσι, και η παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.1650/86, που ορίζει ότι "1. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων γίνεται με τρόπο ώστε: ...β) να μην προκαλείται υποβάθμιση στο φυσικό περιβάλλον και σε χώρους που παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικολογικό, πολιτισμικό και αισθητικό ενδιαφέρον".

2. Οι δύο Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εκδόθηκαν χωρίς να έχει προηγηθεί η διαδικασία της "Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης" κατά παράβαση του άρθρου 4, εδάφιο (δα) του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/02.

3. Με το υπ' αρ. 58399/10 έγγραφό της η Δ/νση Τ.Υ. του Υπ. Εσ., αναφερόμενη και στις δύο εγκαταστάσεις, επισημαίνει, μεταξύ άλλων: "Θεωρούμε πρόωρη την προώθηση της διαδικασίας αυτής (σ.σ.: της περιβαλλοντικής αδειοδότησης), πριν υποβληθεί σε εμάς και θεωρηθεί από τη Δ/νσή μας πρώτο στάδιο Τεχνικής Μελέτης, από την οποία να προκύπτουν τα προτεινόμενα έργα".

4. Με το υπ' αρ. 166156/10 έγγραφό της η Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ίδιου του ΥΠΕΚΑ υποδεικνύει ότι "η διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο και ότι, πολύ σύντομα, παγιωμένοι τρόποι διαχείρισης σύμμεικτων ΑΣΑ, όπως η προτεινόμενη εγκατάσταση μηχανικής διαλογής και βιολογικής ξήρανσης σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων, θα είναι παρωχημένοι και μη συμβατοί με τη νομοθεσία".

Απολύτως όμοια διατύπωση επιφυλάσσει με το υπ' αρ. 166171/10 έγγραφό της και για το ΕΜΑ ΙΙ.

5. Ακόμη και ο υπό κυβερνητική διοίκηση "Οργανισμός Αθήνας" διατυπώνει σοβαρές αντιρρήσεις. Στην υπ' αρ. 3301/10 γνωμοδότησή του, π.χ., σχετική με την αδειοδότηση της Μονάδας Βιολογικής Ξήρανσης, χαρακτηρίζει την οικεία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) "πολύ γενική και σε κάποια σημεία παρουσιάζει αοριστίες", θέτοντας ως όρους μεταξύ άλλων:
"1. Να συγκεκριμενοποιηθεί η μέθοδος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και να αποτυπωθεί ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθεί η μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων.
2. Να γίνει αναφορά στους πιθανούς αποδέκτες του παραγόμενου καυσίμου (SRF).
3. Να περιγραφούν συγκεκριμένα τα συστήματα συγκράτησης αερίων ρύπων που θα επιλεγούν και η μέθοδος απόσμησης...".
Τίποτα όμως από αυτά, και άλλα ακόμη, δεν πάρθηκε υπόψη.

6. Με την υπ' αρ. 680/10 Απόφασή του το αρμόδιο Νομαρχιακό Συμβούλιο Δυτ. Αττικής γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά "επί της ΜΠΕ", δηλαδή επί της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της Μονάδας Βιολογικής Ξήρανσης.

7. Ακόμη πιο σημαντικό, από τις ίδιες τις Υπηρεσίες του ΕΣΔΚΝΑ εκφράζονται σοβαρές και τεκμηριωμένες επιφυλάξεις, έως και αντιρρήσεις, για τη νομιμότητα και για τη σκοπιμότητα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των δύο εγκαταστάσεων:
α) Στην κοινή από 21-2-2011 εννεασέλιδη επιστολή τους (μετά την έκδοση των 2 ΑΕΠΟ) προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΤΕΕ, δύο έμπειρα επιστημονικοτεχνικά στελέχη του ΕΣΔΚΝΑ καταγράφουν σοβαρές παραβάσεις στο σχετικό προβληματισμό τους, για να συμβάλουν "σε δημόσια συζήτηση του θέματος προκειμένου να αποφευχθούν σφάλματα με υπερβολικό περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό κόστος".
Μεταξύ αυτών σημειώνουν:
-- Οι εκδοθείσες δύο ΑΕΠΟ συνιστούν επί της ουσίας αναθεώρηση του ισχύοντος Περιφερειακού Σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ) και συνεπώς έπρεπε να προηγηθεί "Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση", σύμφωνα με την ΚΥΑ 107017/2006.
-- Το ίδιο το ΠΕΣΔΑ δεν προβλέπει τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.
-- Δεν υπάρχει η απαιτούμενη Απόφαση του ΕΣΔΚΝΑ (του ΔΣ του) για τις υπόψη εγκαταστάσεις.
-- Δεν υπάρχει η απαιτούμενη τεχνικοοικονομική μελέτη.
-- Δεν τηρήθηκε η διαδικασία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης.
-- Η Μονάδα Βιολογικής Ξήρανσης τοποθετείται αυθαίρετα εντός του ενεργού χώρου ΧΥΤΑ, επισπεύδοντας το επικείμενο, λόγω κορεσμού, αδιέξοδο.

β) Με το από 10.12.2010 έγγραφό του προς την ΕΕ του ΕΣΔΚΝΑ ο αρμόδιος Τεχνικός Δ/ντής, αφού την ενημερώνει για τα μνημονευθέντα ήδη, υπό στοιχεία (3) και (4), ως άνω έγγραφα, ζητεί "την άμεση, δραστική και αποτελεσματική παρέμβασή" της, ώστε να αναληφθούν οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου "να μελετήσουμε το σύνολο του υλικού και να προχωρήσουμε σε συντονισμένες και αποτελεσματικές ενέργειες".
Ανταπόκριση; Ουδεμία! "Φωναί βοώσαι εν τη ερήμω".

Από όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η Κυβέρνηση, σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής, προχωράει σε επιλογές με επίκεντρο την καύση που στερούνται ακόμη και της "έσωθεν καλής μαρτυρίας", με βασικό κριτήριο την παράδοση του συνόλου της επεξεργασίας των απορριμμάτων στο κεφάλαιο με όρους υψηλής για το ίδιο κερδοφορίας, σε βάρος του πενιχρού εισοδήματος της λαϊκής οικογένειας, του περιβάλλοντος και της υγείας, πριν απ' όλα των λαϊκών στρωμάτων του Θριάσιου Πεδίου και της Δυτ. Αθήνας. Επισπεύδει ταυτόχρονα, με τη συνειδητή απραξία της στην αναζήτηση ορθολογικών λύσεων, το επικείμενο αδιέξοδο, ώστε να επιχειρήσει, με την προσφιλή της μέθοδο της καταστολής, να επιβάλει, τη στιγμή που θα κρίνει κατάλληλη, τις φιλομονοπωλιακές της επιλογές.

Υστερα από τα παραπάνω ερωτάται η κ. Υπουργός ΠΕΚΑ:
Α. Γιατί δεν έλαβε υπόψη της, πριν εκδώσει ως αρμόδια Υπουργός τις επίμαχες δύο ΑΕΠΟ, τις τεκμηριωμένες ως άνω αντιρρήσεις, ακόμη και των δικών της υπηρεσιών, και

Β. Εάν εκτιμά ότι ο λαός του Θριάσιου και της Δυτικής Αθήνας θα ανεχθεί να διαιωνίζεται στην υπερκορεσμένη από οχλούσες υπερτοπικές χρήσεις περιοχή του η συγκέντρωση, και για την επόμενη 25ετία, του 85% έως 90% - αν όχι του συνόλου όπως συμβαίνει σήμερα - των απορριμμάτων της Αττικής».

Υπογράφουν οι Γ. Γκιόκας, Θ. Παφίλης, Σπ. Χαλβατζής, Λ. Κανέλλη, Ν. Παπακωνσταντίνου, Κ. Καζάκος, Β. Νικολαΐδου, Γ. Πρωτούλης, Γ. Μαυρίκος και Δ. Μανωλάκου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου